Vrunda di or shobha di….1 stp se badehi uchahit…..rehakar Hume 12 or 15 adhyay padaya…..hai….shobha di ne har shabd ka uccharn khup sundar sikaya…..mai dono di or geeta parivar ko bhot bhot dhanyavad deti hu….or puri geeta hume sikhane ke liye vinanti karti hu…than